Audyt organizacji pod projekt B+R

6 500,00 

Zakres audytu obejmuje następujące zadania:

  • Podstawowa analiza finansowa w oparciu o podstawowe wskaźniki finansowe
  • Weryfikacja miejsc gdzie możliwa jest innowacja procesowa lub produktowa w organizacji
  • Weryfikacja sposobu realizacji projektów w organizacji
  • Oszacowanie budżetu projektu/projektów B+R uwzględniając możliwe zaangażowanie personelu, posiadanych maszyn i urządzeń oraz planowane do zakupu WNiP i ŚT.
  • Wynik audytu określa, które z procesów mogą być zoptymalizowane lub które z produktów można włączyć w projekty B+R.

Opis

Zakres usługi audytu organizacji obejmuje ze strony naszych analityków zakres zadań, które mają na celu ocenę potencjału w zakresie możliwości skorzystania z ulgi B+R.

Średnie i duże przedsiębiorstwa wypracowując zysk netto powyżej 1 mln, muszą zapłacić podatek CIT 19% od wypracowanego zysku brutto, czyli ok 190 000zł dla 1 mln. Natomiast, jeżeli firma ma w perspektywie realizację w okresie 1-2 lat inwestycje, to wartość tej inwestycji może być odliczona drugi raz od podstawy do opodatkowania włączając to personel firmy zaangażowany w projekt, raty amortyzacyjne i inne rodzaje kosztów.

Audyt organizacji pod kątem możliwości skorzystania z ulgi B+R obejmuje:

  • Podstawowa analiza wskaźników finansowych przedsiębiorstwa
    • Analiza płynności finansowej
    • Analiza możliwości inwestycyjnych
    • Wskaźnik szybki
    • Analiza polityki kredytowania klientów
    • Analiza polityki pożyczkowej przedsiębiorstwa (kredyty krótkoterminowe i kredyty długoterminowa)
    • Analiza rentowności sprzedaży
    • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
    • Prognozowany zysk na podstawie danych historycznych
  • Weryfikacja miejsc gdzie możliwa jest innowacja procesowa lub produktowa w organizacji
    • Identyfikacja wewnętrznych inicjatyw w organizacji, tych toczących się i tych planowanych w perspektywie bieżącego roku;
    • Analiza produktów i usług oferowanych przez Zamawiającego oraz wskazanie miejsc do innowacji produktowej i procesowej;
    • Analiza modelu biznesowego w celu identyfikacji innowacji produktowej;
    • Identyfikacja zasobów ludzkich, WNiP oraz ŚT jakie mogą być zaangażowane w projekt/projekty B+R;
    • Identyfikacja procesów w ramach których może zostać zastosowana innowacja procesowa w formie mapy procesów na poziomie N-1.
  • Weryfikacja sposobu realizacji projektów w organizacji
    • Weryfikacja sposobu realizacji projektów oraz wewnętrznych inicjatyw w organizacji
    • Określenie miejsc wymagających usprawnienia przed rozpoczęciem projektu/projektów B+R
  • Oszacowanie budżetu projektu/projektów B+R uwzględniając możliwe zaangażowanie personelu, posiadanych maszyn i urządzeń oraz planowane do zakupu WNiP i ŚT.
    • Oszacowanie budżetu projektu/projektów w ujęciu miesięcznym na podstawie przekazanych informacji o kosztach pracy, amortyzacji, zakupionych i planowanych do zakupu WNiP, aparaturze, usługach eksperckich zgodnie z ustawą z dnia z dnia 16 marca 2021 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 706)
    • Oszacowanie harmonogramu realizacji projektu/projektów B+R w ramach bieżącego roku.
  • Wynik audytu określa, które z procesów mogą być zoptymalizowane lub które z produktów można włączyć w projekty B+R jako innowacje procesowe i/lub produktowe.
  • Produkt końcowy:
    • Raport z audytu

 

Uwagi dotyczące zakupu usługi:

  1. Po zakupie usługi do pobrania będzie umowa o poufności, oraz umowa realizacyjna, którą należy wypełnić i przesłać podpisaną w wersji elektronicznej lub w formie skanu.
  2. W przypadku uwag do treści umowy o poufności lub umowy realizacyjnej należy skontaktować się z koordynatorem serwisu poprzez adres e-mail: das@novapraxis.pl.
  3. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia audytu, jego przebieg oraz zakres zostanie uzgodniony niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
  4. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel:+48122002955 lub mailowo na adres das@novapraxis.pl

Informacje dodatkowe

CZAS_TRWANIA

2 tygodnie

PRODUKT

Raport z audytu organizacji