Regulamin platformy eSTORE Nova Praxis

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY eSTORE

(store.novapraxis.pl)
„Regulamin”

Wersja 1.2, Kraków 12.12.2020r.

Spis treści:
I. PRZEDMIOT REGULACJI I DEFINICJE
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH IV. CENA I DOSTĘPNOŚĆ
V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY VI. DOSTAWA
VII. PŁATNOŚĆ
VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
IX. REKLAMACJE
X. DANE OSOBOWE
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. PRZEDMIOT REGULACJI I DEFINICJE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy eSTORE znajdującej się pod adresem internetowym: https://store.novapraxis.pl (zwanej dalej Platformą eSTORE), a w szczególności tryb dokonywania zakupów, warunki płatności i dostaw oraz postępowanie reklamacyjne.
2. Platforma eSTORE służy do zawierania Umów sprzedaży przez Sprzedawcę z Kupującymi, dokonującymi zakupów przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będącymi podmiotami prawa handlowego.
3. Administratorem strony internetowej https://store.novapraxis.pl prowadzącym jest: Nova Praxis sp z o.o. z siedzibą w 31 – 011 Kraków, Plac Szczepański 3/48.
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000460464 NIP: 676-24-64-215 REGON:122828444
4. Na potrzeby niniejszego Regulamin wprowadza się następujące definicje:
a) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
b) Kupujący – osoba prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności lub spółka prawa handlowego, reprezentowana przez reprezentanta spółki wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nie będąca w likwidacji, nie będąca w zawieszeniu, zawierająca Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą oraz posiadająca aktualny wpis na tzw. Białej Liście Podatników VAT prowadzonej przez Ministerstwo Finansów (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka)
c) Licencja narzędzia – licencja narzędzia opracowanego przez Sprzedawcę i udostępniona na Platformie eSTORE.
d) Licencja mapy procesów – licencja opracowanej przez Sprzedawcę pojedynczej przykładowej mapy procesów udostępniona na Platformie eSTORE.
e) Licencja Obca – licencja Oprogramowania Obcego, którego Sprzedawca jest dystrybutorem na zasadach określonych przed Właściciela Licencji, a które to licencje Sprzedawca ofertuje za pośrednictwem Platformy eSTORE. W zakres licencji obcych wchodzą następujące produkty:

 1. Licencja Visual Paradigm Modeler
 2. Licencja Visual Paradigm Modeler Floating
 3. Licencja Visual Paradigm Standard
 4. Licencja Visual Paradigm Standard Floating
 5. Licencja Visual Paradigm Professional
 6. Licencja Visual Paradigm Professional Floating
 7. Licencja FileMaker PRO
 8. Licencja FileMaker PRO Server

 

f) Sprzedawca – Nova Praxis sp z o.o. z siedzibą w 31 – 011 Kraków , Plac Szczepański 3/48. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000460464 NIP: 676-24-64-215 REGON:122828444,

e-mail das@novapraxis.pl nr tel.:+12200 29 71 (opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora).
g) Właściciel Licencji – podmiot zewnętrzny, który posiada prawa licencyjne do Oprogramowania Obcego oferowanego na Platformie eSTORE.
h) Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Kupujący.

i) Produkt – rzecz znajdująca się w asortymencie Platformy eSTORE i prezentowana na jej stronach internetowych, która może być przedmiotem Zamówienia, obejmująca: Licencje narzędzi, Licencje obce, Licencje map procesów. Wszystkie Produkty objęte asortymentem Platformy eSTORE mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
j) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Platformy eSTORE.
k) Usługodawca serwisu eSTORE – Nova Praxis sp z o.o. z siedzibą w 31 – 011 Kraków, Plac Szczepański 3/48.
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000460464 NIP: 676-24-64-215 REGON:122828444, e-mail das@novapraxis.pl nr tel.:+12200 29 71 (opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora).
l) Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego za pośrednictwem systemu informatycznego Platformy eSTORE, stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w ramach Platformy eSTORE.
3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy eSTORE następujące Usługi elektroniczne:

 1. utrzymuje i udostępnia stronę internetową digitalstore.novapraxis.pl służącą do składania zamówień na określone Produkty i usługi;
 2. udostępnia interaktywny formularz umożliwiający Kupującym złożenie Zamówienia na wybrane Produkty w ramach Platformy eSTORE;
 3. udostępnia formularz umożliwiający Kupującym przesyłanie zapytań dotyczących Produktów dostępnych w ramach Platformy eSTORE;
 4. udostępnia zasoby cyfrowe w formie wideo poradników oraz plików PDF dla Kupujących, którzy nabędą w okresie ostatnich 12-tu miesięcy jakikolwiek produkt o wartości powyżej 1 000 zł netto.
  4. Do prawidłowego korzystania i dokonywania transakcji w Platformie eSTORE konieczne jest korzystanie przez Kupującego z komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową: Chrome w wersji 83 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, albo Safari w wersji 13 lub nowszej, oraz posiadającego dostęp do Internetu, a także do poczty elektronicznej. Optymalna rozdzielczość w której powinny być przeglądane strony Platformy eSTORE to 1920×1080 pikseli.
  5. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Kupujący obowiązany jest do korzystania z Platformy eSTORE w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.
  8. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w postaci elektronicznej, który ma zastosowanie do Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Platformy eSTORE.
  10. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Platformy eSTORE pod adresem: https://store.novapraxis.pl/regulamin/ oraz w formie pliku PDF przygotowanego do pobrania lub wydruku.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. W ramach Platformy eSTORE Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu odpowiedniej strony internetowej wraz z interaktywnym formularzem do złożenia Zamówienia na Platformie eSTORE
zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi.
5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu odpowiedniej strony internetowej do złożenia Zamówienia oraz udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Platformie eSTORE jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub rezygnacji z jego złożenia.

IV. CENA I DOSTĘPNOŚĆ
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Platformy eSTORE podana jest w złotych polskich. Cena Produktów przedstawiona jest ceną netto, po odliczeniu należnego podatku VAT 23%. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Platformy eSTORE jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Platformie eSTORE, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
4. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Produktów spośród oferowanych Produktów na Platformie eSTORE. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Produktu w ramach jednej transakcji Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania lub realizacji transakcji, jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń narzucanych przez Właściciela Licencji.
5. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju, do którego Produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego Produktu jest w tym innym kraju zakazana).
6. Produkty, z wyłączeniem Licencji obcych, są dostarczane w postaci cyfrowej w formacie określonym w opisie danego Produktu. Z chwilą rejestracji płatności przez Sprzedawcę Kupujący otrzyma link z możliwością pobrania zakupionych produktów. W przypadku Licencji obcych, Sprzedawca po zarejestrowaniu płatności dokona stosowanego zamówienia u Dostawcy Licencji. Kupujący otrzyma drogą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu klucz licencyjny.
7. Jeśli po złożeniu Zamówienia okaże się, że produkty są całkowicie lub częściowo niedostępne, Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną, w możliwie najkrótszym
terminie, o całkowitej lub częściowej niedostępności Produktu oraz sposobie dostawy zamówionych Produktów.
8. W razie całkowitej niedostępności Produktu:

 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez złożenie
  drogą elektroniczną stosownego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o całkowitej niedostępności Produktu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Sprzedawca zwróci Kupującemu wszelkie uzyskane od niego, w związku ze złożonym Zamówieniem, środki finansowe na podany przez niego rachunek bankowy lub w inny zaproponowany przez Kupującego sposób, zaakceptowany przez Sprzedawcę;
 2. w przypadku niezłożenia przez Kupującego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o całkowitej niedostępności Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo do anulowania Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego, a wszelkie do tej pory uzyskane od Kupującego środki finansowe zostaną mu zwrócone na podany przez niego rachunek bankowy.

9. W razie częściowej niedostępności Produktu:

 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez złożenie
  drogą elektroniczną na adres eStore@novapraxis.pl stosownego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o częściowej niedostępności Produktu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Sprzedawca zwróci Kupującemu wszelkie uzyskane od niego w związku ze złożonym Zamówieniem środki finansowe na podany przez niego rachunek bankowy, lub w inny zaproponowany przez Kupującego sposób, zaakceptowany przez Sprzedawcę;
 2. w przypadku niezłożenia przez Kupującego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o częściowej niedostępności Produktu, Zamówienie Kupującego zostanie przez Sprzedawcę anulowane w części, w jakiej dotyczy Produktów niedostępnych, a w pozostałej części będzie nadal realizowane. Uzyskane już od Kupującego środki finansowe w wysokości nadwyżki ponad nową cenę Zamówienia zostaną mu zwrócone na rachunek bankowy podany przez Kupującego.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. 1. Składanie przez Kupującego Zamówień odbywa się za pośrednictwem Platformy eSTORE i jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  1. 2. Wybór określonych produktów do Zamówienia dokonuje się poprzez wykorzystanie dostępnego na stronie produktu polecenia „Dodaj do koszyka”. Wybrany w ten sposób Produkt lub Produkty ujawniane są wówczas w koszyku. Koszyk wskazuje również łączną cenę netto oraz cenę do zapłaty za
  1. umieszczone w nim Produkty.
  1. 3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma możliwość modyfikowania wybranego dotychczas do koszyka asortymentu Produktów (rodzaj, ilość). Dla złożenia Zamówienia Kupujący powinien wybrać formę płatności. Złożenie zamówienia wymaga dodatkowo podania wskazanych w formularzu danych Kupującego.
  1. 4. O ile dany produkt wymaga określonej formy dostawy, Kupujący zostaje obciążony dodatkowo kosztami dostawy Produktu/Produktów, których wysokość jest wskazana w trakcie składania Zamówienia.
  1. 5. Ostateczne złożenie Zamówienia przez Kupującego w Platformie Zamówień na Produkty ujęte w koszyku dokonywane jest poprzez wybranie polecenia „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne ze złożeniem wobec Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów/Produktu na warunkach objętych przedmiotowym Zamówieniem. Informacje o cenie Produktów i kosztach dostawy są wiążące dla Kupującego od momentu złożenia Zamówienia.
  1. 6. Po złożeniu Zamówienia:

   1. Kupujący zobowiązuje się dokonać płatności zgodnie z kwotą określoną w treści Zamówienia za pośrednictwem przelewu bankowe na wskazany w zamówieniu numer bankowy lub za pośrednictwem operatora płatności on-line Przelewy24 za zasadach określonych w regulaminie płatności operatora płatności on-line Przelewy24 dostępnego na stronie płatności on-line lub poprzez opcję “Płatność na podstawie faktury PRO-Forma”;
   2. Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu zapłat kwoty określonej w treści Zamówienia;
   3. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin w dni robocze, co zostanie potwierdzone Kupującemu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej warunki gotowość realizacji Zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia) co jest równoznaczne z przyjęciem skierowanej przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera również numer rachunku bankowego dla dokonania wpłaty – w przypadku dokonania wyboru takiej formy płatności.

VI. DOSTAWA
1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Licencji narzędzi, Licencji na mapy procesów dostawa nastąpi z chwilą zarejestrowania płatności poprzez przesłanie linku na adres e-mail wskazany w Zamówieniu, umożliwiający pobranie plików będących częścią składową
zakupionych Produktów.

   1. Link aktywny będzie przez okres 30 dni od daty zakupu Produktów.
   2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Licencji obcych dostawa kluczy licencyjnych dla zakupionych Produktów zostanie zrealizowana w terminie do 24 godzin w dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, a w szczególnych do 48 godzin. W przypadku niemożności zrealizowania Zamówienia w podanych terminach Kupujący zostanie o tym poinformowany przez Sprzedawcę wraz ze wskazaniem nowego terminu dostawy. Kupującemu przysługuje w takim wypadku prawo do odstąpienia od umowy. W takim wypadku odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 9 oraz ust. 10 pkt. IV niniejszego Regulaminu, z jednoczesnym przyjęciem, iż opóźnienie dotyczące części zamówionych Produktów jest traktowane jak częściowa niedostępność Produktu. Sprzedawcy nie przysługuje prawo do częściowego albo całkowitego anulowania Zamówienia.

2. Dostawa zakupionych produktów realizowana jest drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail, chyba że określony Produkt wymaga fizycznej dostawy produktu. W takim przypadku Kupujący zostanie poproszony o wskazanie adresu dostawy w Zamówieniu.
3. Sprzedawca dostarczy Produkty fizyczne zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia. Odbiór Zamówienia możliwy jest także w wybranym przez Kupującego stacjonarnym sklepie należącym do Sprzedawcy – w wypadku wybrania takiej formy odbioru.

VII. PŁATNOŚĆ
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

   1. przelewem bankowym – dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia lub w przypadku wyboru opcji płatności poprzez fakturę PRO-FORMA w treści faktury PRO-FORMA
   2. za pośrednictwem operatora płatności on-line Przelewy24.

3. W przypadku wyboru opcji płatności za pośrednictwem operatora Przelewy24, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującym regulaminem płatności on-line w momencie realizowania płatności.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakres i świadczone usługi przez operatora Przelewy24.
5. W przypadku wystąpienia problemów w trakcie realizacji płatności za pośrednictwem systemu płatności on-line udostępnionego przez operatora Przelewy24, Kupujący będzie dochodził swoich praw z wykluczeniem Sprzedawcy.

VIII. REKLAMACJE
1. Reklamacje, w szczególności reklamacje z tytułu niezgodności dostarczonego produktu z opisem oraz niezgodności sposobu dostawy z treścią niniejszego regulaminu oraz reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy eSTORE lub realizacją Zamówienia, należy kierować elektronicznie adres: das@novapraxis.pl
2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym albo na podany adres do korespondencji, bądź w inny podany przez Kupującego sposób. Przepis niniejszy nie uchybia postanowieniom powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego praw Kupujących i ich uprawnień w przypadku rękojmi za wady rzeczy.
3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Właściciela Licencji. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Produkty.
4. Zasady gwarancji nie są jednakowe dla wszystkich Produktów objętych asortymentem sklepu. Informacje o udzieleniu gwarancji, okresie obowiązywania gwarancji oraz jej warunkach zawarte są każdorazowo w opisie Produktu lub dostarczanym przez Właściciela Licnecji Kupującemu wraz z dostarczeniem kluczy licencyjnych.
5. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, zawartych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w niniejszym Regulaminie.
6. W treści reklamacji należy wskazać następujące informacje:

   1. Numer Zamówienia
   2. Data nabycia produktu
   3. Opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
    wystąpienia nieprawidłowości, opis niezgodności z opisem lub procesem zakupowym
   4. Inne informacje, niezbędne do sprawnego rozpatrzenia reklamacji np.: zrzuty ekranu z
    występującymi problemami, niezgodności z opisem.

X. DANE OSOBOWE
1. Udostępnione dobrowolnie w ramach realizacji Zamówienia dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora tych danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jedynie na czas i na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz wynikających z nich uprawnień lub obowiązków Stron. Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w zakresie, dla którego przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają zgody osoby, której te dane dotyczą, dokonywane jest wyłącznie po uzyskaniu takiej dobrowolnej zgody od Kupującego.
3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jak również do ich poprawiania. Kupujący ma również prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz do żądania ich usunięcia.

XI. PRAWA LICENCYJNE NABYTYCH PRODUKTÓW
1. Z chwilą nabycia Produktów będących narzędziami, Kupujący nabywa ograniczone terytorialnie na określoną liczbę stanowisk prawa licencyjne na następujących polach eksploatacji:

   1. prawa w do korzystania i rozporządzania zakupionymi Produktami na określonej liczbie stanowisk wskazanych w Zamówieniu zgodnie z instrukcją i wytycznymi Sprzedawcy jedynie na potrzeby wewnętrzne Kupującego bez prawa do odsprzedaży, wynajmu ani odpłatnego udostępniania innym podmiotom;
   2. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku materialnym, w tym wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej;
   3. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;
   4. korzystanie w ramach kontaktów z kontrahentami poprzez czasowe udostępnianie Produktów w celu zapoznania się z nimi;
   5. edycja danych oraz udostępnionych do edycji treści, w tym sporządzanie wersji obcojęzycznych bez ingerencji w kod narzędzia;
   6. wprowadzanie do pamięci komputera w liczbie określonej liczbą zakupionych licencji narzędzia;
   7. wykorzystanie narzędzia w systemach wewnętrznych Kupującego.

2. Z chwilą nabycia Produktów będących mapami procesów, Kupujący nabywa prawa licencyjne ograniczone terytorialnie na określoną liczbę stanowisk prawa licencyjne na następujących
polach eksploatacji:

   1. prawa w do korzystania i rozporządzania zakupionymi Produktami jedynie na
    potrzeby wewnętrzne Kupującego bez prawa do odsprzedaży, wynajmu ani odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania innym podmiotom;
   2. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku materialnym, w tym wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej;
   3. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;
   4. edycja udostępnionych do edycji map procesów, z zastrzeżeniem, iż w momencie zakupu kilku map procesów, edycja jednej z nich może naruszyćintegralność zakupionej całej grupy map procesów;
   5. wprowadzanie do pamięci komputera w liczbie określonej liczbą zakupionych licencji narzędzia;
   6. edycja zakupionych Produktów jedynie w ramach zakupionych u Sprzedawcy Licencji obcych.

3. Z chwilą nabycia Produktów będących Licencjami obcymi, kupujący nabywa prawa licencyjne oraz przyjmuje zasady użytkowania zakupionego oprogramowania na zasadach określonych przez Właściciela Licencji
4. Sprzedawca zachowuje majątkowe prawa autorskie do Produktów określonych Ust 1-2 powyżej i udostępnionych na Platformie eSTORE w tym: Produktów będących mapami procesów, Produktów będących narzędziami.
5. Sprzedawca gwarantuje, że Produkty wskazane w Ust 1-2 powyżej stanowić będą w całości utwór oryginalny i nie będą naruszać osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Platformę eSTORE zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Kupującego ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy. W szczególności prawem właściwym jest prawo państwa w którym Kupujący ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Sprzedawca/Usługodawca:
– wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu;
lub
– w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a jednocześnie dana Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług elektronicznych wchodzi w zakres tej działalności.
4. Strona internetowa store.novapraxis.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Platformy eSTORE przez Kupującego (w szczególności do zapamiętywania danych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości sesji Kupującego, dostosowania strony internetowej do preferencji Kupującego). Szczegółowe zasady wykorzystywania plików typu cookies określa Polityka Prywatności Platformy eSTORE. Kupujący może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta.
5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Kupującym, zostają poddane właściwym sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Regulamin platformy eSTORE Nova Praxis dostępny jest w pliku: NPX_Regulamin_platformy_estore_12-12-2020_v1.2.pdf