Audyt funkcjonowania organizacji

6500,00

Zakres audytu obejmuje następujące zadania:

 • Podstawowa analiza finansowa w oparciu o podstawowe wskaźniki finansowe
 • Diagnoza stanu obecnego przedsiębiorstwa
 • Diagnoza kluczowych problemów z jakimi boryka się firma
 • Zdefiniowanie kluczowych potrzeb w odniesieniu do kluczowych barier/problemów
 • Produkt końcowy:
  • Raport z przeprowadzonego audytu
  • Prezentacja wyników audytu

Opis

Zakres usługi audytu funkcjonowania organizacji obejmuje:

 • Podstawowa analiza wskaźników finansowych przedsiębiorstwa
  • Analiza płynności finansowej
  • Analiza możliwości inwestycyjnych
  • Wskaźnik szybki
  • Analiza polityki kredytowania klientów
  • Analiza polityki pożyczkowej przedsiębiorstwa (kredyty krótkoterminowe i kredyty długoterminowa)
  • Analiza rentowności sprzedaży
  • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
 • Diagnoza stanu obecnego przedsiębiorstwa
  • Określenie silnych i słabych stron
  • Określenie szans i zagrożeń
  • Określenie potencjału technicznego przedsiębiorstwa
  • Określenie z jakich standardów i modeli biznesowych korzysta firma
  • Analiza struktury organizacyjnej
  • Diagram mapy procesów biznesowych N-1
  • Diagram Business Canvas Model
 • Diagnoza kluczowych problemów z jakimi boryka się firma obszarach:
  • Analiza 3-ch kluczowych systemów informatycznych w firmie
  • Ocena wewnętrznej organizacja pracy
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Komunikacja zewnętrzna
  • Ścieżki decyzyjne w firmie
 •  Zdefiniowanie kluczowych potrzeb w odniesieniu do kluczowych barier/problemów
  • Określenie potrzeb bardziej szczegółowej analizy w zakresie wybranych procesów lub konieczności przeprowadzenia pomiaru
  • Określenie potrzeb w odniesieniu do kluczowych systemów informatycznych w firmie
  • Określenie zmian w odniesieniu do organizacji pracy
  • Określenie zmian w odniesieniu do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Wskazanie podstawowych wskaźników do dalszej analizy

Audyt kończy się raportem i prezentacją wyników u klienta.

Uwagi dotyczące zakupu usługi:

 1. Po zakupie usługi do pobrania będzie umowa o poufności, oraz umowa realizacyjna, którą należy wypełnić i przesłać podpisaną w wersji elektronicznej lub w formie skanu.
 2. W przypadku uwag do treści umowy o poufności lub umowy realizacyjnej należy skontaktować się z koordynatorem serwisu poprzez adres e-mail: das@novapraxis.pl.
 3. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia audytu, jego przebieg oraz zakres zostanie uzgodniony niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 4. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel:+48122002955 lub mailowo na adres das@novapraxis.pl

Informacje dodatkowe

CZAS_TRWANIA

2 tygodnie

PRODUKT

Raport z audytu organizacji